Cercador avançat
Opcions
X

Avís legal i política de privacitat

Avís legal

niu.cat® és una marca registrada de la companyia JUCRAMLIA, SL amb NIF nombre B64210420 i domiciliada a Montgat, Rda. 8 de Març, 151. Figura inscrita en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya amb el número 4049.

L'accés al portal niu.cat ® ia la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en el meusmo comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si tu desitges accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del portal niu.cat ®.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització, de conformitat amb el transmès per novesstros clients propietaris.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Jucramlia, SL es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'indiquiel contrari, no constitueixen oferta vinculant. Jucramlia, SL es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del portal niu.cat ® quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

Jucramlia, SL compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria di protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Jucramlia, SL ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractamentde les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de lespàgines del portal de niu.cat ® disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l'idioma i el portal escollits, així com altres característiques o preferències de navegació l'usuari en la seva primera sessió. Aquestes "cookies" no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que la seva única funció és personalitzar so navegació en la forma abans expressada.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal niu.cat ®, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietatsd intel·lectual o industrial, dels quals Jucramlia, SL, o les empreses del seu Grup, són titulars o legítimes llicenciatàries.

Jucramlia, SL no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal niu.cat ® ja que són dades facilitades pels clients propietaris.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, L'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de niu.cat ®. Especialment, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Jucramlia SL o de les empreses del seu Grup.

Quedaprohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi Jucramlia, SL, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de niu.cat ® diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http: www.niu.cat, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de niu.cat ® o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintiusvós, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

Jucramlia, SL no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal niu.cat ®, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Jucramlia,SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de niu.cat ® mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des els que s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal niu.cat ® oa qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de cualquier pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de niu.cat ®, excepte autorització expressa d'aquesta última.

Jucramlia, SL no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del portal niu.cat ® per terceres persones o entitats, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculatsa l'anterior puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (Ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (Iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (Iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (V)infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (Vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones; i (vii) en general l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació.

Jucramlia, SL tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (Ii) intromissions ilegítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (Iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de niu.cat ®; (V) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Condicions de contractació

La informació continguda en leswebs de niu.cat® sobre cadascun dels immobles és la que faciliten els usuaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, que inclou imatges i plànols, d'immobles en gestió comercial de venda o de lloguer, o que ja s'hagin comercialitzat, així com projectes realitzats, en execució o futurs projectes. Totes les dades que el servei proporciona, excepte errors tipogràfics, procedeixen directament de la informació que ha estatfacilitada, sota la seva estricta responsabilitat, pels propietaris o empreses comercialitzadores, que són, en conseqüència, les garants de la seva veracitat i EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

IMPORTANT: Cada promoció o oferta immobiliària està directament relacionada amb la promotora immobiliària, empresa que comercialitza l'immoble. Per tant, tota la informació relativa al Reial Decret515/1989 del 21 d'abril (Protecció dels consumidors quant a la informació a subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges) es troba a disposició del públic a les oficines de les immobiliàries corresponents. La informació i documentació relativa a la venda d'habitatges que requereix la Llei 18/2007, de 28 de desembre de l'habitatge de Catalunya, és responsabilitat de la propietat tant la seva obtenció comla seva veracitat, eximint a niu.cat® de qualsevol carència o inexactitud.

 

Condicions del servei

Abans de procedir a utilitzar aquestes pàgines d'Internet, llegeixi les següents condicions generals per a la prestació del servei. Tingueu present que si continua utilitzant aquestes pàgines o qualsevol dels serveis inclosos en elles, entenem que vostè accepta aquestes condicions generals. Tinguipresent així mateix que és possible que niu.cat® modifiqui aquestes condicions generals del servei en qualsevol moment. Per tant, quan utilitzi o accedeixi a aquestes pàgines, continuï revisant aquestes condicions generals. Si, en qualsevol moment, vostè no desitja acceptar les condicions generals de prestació del servei, ha de deixar d'usar aquestes pàgines. Qualsevol condició o clàusula que vostè proposi no serà tinguda en compte per niu.cat i no tindrà cap efecte o vigència entre les parts

 

Acceptació de les condicions generals de prestació del servei per part de l'usuari. Vostè declara haver llegit i acceptar les condicions generals de prestació del servei (d'ara endavant "condicions") amb relació a niu.cat, així com a:

  • adherir-se a les lleis d'Espanya que s'apliquin a la transmissió de dades obtingudes del servicio (tal com es defineix en aquestes pàgines);
  • no fer servir el servei per a activitats il·lícites;
  • no interferir o interrompre les xarxes connectades al servei.

 

Drets d'autor. Aquest lloc web, incloent sense caràcter exhaustiu el text, programari, contingut, fotografies, material audiovisual i gràfics, estan protegits per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrados, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

 

Restriccions d'ús. No podeu utilitzar el servei per a fins il·lícits, comercials o contradictoris amb les "condicions". Accepta utilitzar el servei només per al seu ús personal no lucratiu i no per revenda, transferència o disposició per a l'ús o benefici de qualsevol altra persona o entitat. Així mateix, accepta no utilitzar, transferir, distribuir o disposar de la informació inclosa en el servei de manera que competeixi de manera deslleial amb niu.cat®. Reconeix que el servei ha estat desenvolupat, compilat, preparat, revisat, seleccionat i conformat per niu.cat®. Accepta protegir els drets d'autor d'niu.cat® durant i fins i tot després de la vigència d'aquest acord i complir amb totes les peticions escrites raonables formulades per niu.cat o els seus proveïdors sobre el contingut, per protegir els seus drets jurídics contractuals, estatutaris i comuns. Accepta informar niu.cat®, per escrit i de manera oportuna, si observa un ús no autoritzat del servei per tercers o violacions de drets d'autor, marques registrades i altres drets que el servei pogués estar infringint o viceversa.

 

Restriccions d'ús addicinals. No podeu copiar, reproduir, recompilar, descompilar, desmuntar, realitzar activitats d'enginyeria inversa, distribuir, publicar, mostrar, executar, modificar, bolcar, realitzar treballs derivats, transmetre o explotar parts del servei, exceptuant el bolcat del material del servei i / o fer una còpia per a ús personal no lucratiu, ni tot i que vostè reconegui tots els drets d'autor. La modificació del contenciósanat del servei representa una violació als legítims drets de niu.cat. A més, no pots distribuir cap part del servei a través d'un altre mitjà, incloent entre d'altres la Premsa escrita, la Televisió o la Ràdio, una xarxa d'ordinadors o un marc d'hipertext a Internet, sense la prèvia autorització escrita de niu.cat . No podeu fer servir el servei per millorar la qualitat de les dades venuts o de contribucions a terceros. A més, no pot usar els drets d'autor, serveis ni marques registrades de niu.cat o de tercers de manera que donés la impressió que aquestes marques o drets li pertanyen, estan associats a vostè o s'usen amb l'autorització de niu.cat o dels seus legítims titulars, i reconeix que no posseeix drets de propietat sobre cap d'aquests serveis i marques registrades. No usarà el servei, ni la informació en el mateix, en correspondencia amb fins de promoció, ni enviarà aquesta correspondència a cap persona o entitat utilitzant el servei. Vostè accepta sotmetre a les condicions generals de prestació del servei relacionats amb el servei, incloent la política d'enllaç i emmarcat.

 

Llicència. Vostè no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzarar el servei d'acord amb les "condicions". Si vostè decideix bolcar part del servei, ho ha de fer d'acord amb les "condicions".

 

Drets reservats. Tots els drets presents i futurs relacionats amb la informació confidencial sobre secrets de fabricació, patents, drets d'autor, marques registrades, informació especialitzada i altres drets de propietat emparats per les lleis i convenios internacionals, incloent-hi els drets de totes les aplicacions i registres relacionats amb el servei (els "drets de propietat intel·lectual") presents i futurs corresponents al servei (incloent el dret d'explotar el servei i qualsevol part del mateix per mitjà de tecnologies presents i futures) es reserven per a l'ús exclusiu de niu.cat®. Amb l'excepció dels casos contemplats en les "condicions", vostè nopot copiar ni utilitzar el servei, ni parts del mateix. Exceptuant les situacions aquí previstes, vostè no farà servir els drets de propietat intel·lectual de niu.cat® o de tercers ni el servei, els noms de participants o col·laboradors del servei, variacions o modificacions per a cap fi, sense la prèvia autorització per escrit de niu .cat®.

 

Enunciat de responsabilitat. Vostè reconeix que utilitza el servici sota la seva pròpia responsabilitat i admet que el servei i qualsevol element en el mateix, incloent de manera no exhaustiva el contingut, els serveis, els béns o els anuncis publicitaris (els "elements") són proporcionats "tal com estan" i que niu.cat no garanteix expressa o implícitament els elements incloent, entre altres, l'incompliment, el títol o l'adequació a un objectiu o ús particular. niu.cat no garanteix qui el servei sigui compatible amb el seu equip físic o lògic, ni tampoc que el servei no tingui errors, virus, cucs o "cavalls de Troia" i no es fa responsable de danys causats per aquests elements destructius. Vostè reconeix que niu.cat, els seus proveïdors i agents no són responsables de (i) danys, ja siguin aquests causats per la negligència de niu.cat, els seus empleats, contractistes, agents, proveïdors o que sorgeixin en connexió amb el servicio, i no és niu.cat responsable de cap pèrdua de guanys, pèrdua en general, danys indirectes o col·laterals, ni a conseqüència de la interposició de demandes en contra de niu.cat per tercers; ni de (ii) errors, discrepàncies, omissions, tardances o altres errors en el servei causats pel seu ordinador o per l'ús del servei en aquest equip. El contingut d'altres llocs web, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculados al servei no s'administra o controla per niu.cat. niu.cat no és, per tant, responsable de la disponibilitat, contingut o exactitud d'altres llocs web, serveis o béns que poden estar vinculats o anunciats en el servei. niu.cat (a) no garanteix, de forma explícita o implícita, l'ús dels enllaços proporcionats en o cap al servei, (b) no garanteix l'exactitud, la totalitat, la utilitat o l'adequació de quaer altres llocs web, serveis, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei, (c) ni promou en forma implícita o explícita altres llocs web, serveis, béns o anuncis publicitaris que puguin estar vinculats al servei. niu.cat tampoc és responsable de l'exactitud o disponibilitat contínua de les línies telefòniques i equip que vostè utilitzi per accedir al servei. Vostè comprèn que niu.cat i / o els ambdistribuïdors al servei poden cancel·lar l'accés al contingut (d'aquestes, altres llocs web, serveis, béns o anuncis) basant-se en les "condicions" en qualsevol moment.

niu.cat® té per objectiu donar informació actualitzada a través del seu lloc web. Per això, aquesta informació pot variar amb certa freqüència, per la qual cosa s'aconsella la visita constant al lloc web abans d'efectuar qualsevol operació de compra o transmissin de la propietat sobre un immoble.

Les dades d'immobles i promocions mostrats en niu.cat® són proporcionats pels propietaris dels immobles anunciats en el lloc web, així com les agències i promotores d'aquests immobles. No podent garantir la fiabilitat absoluta d'aquestes dades, ja que les mateixes poden estar subjectes a algun tipus d'error.

Els preus i altra informació que apareixen en niu.cat® no="" constitueixen="" una="" oferta="" contractual,="" i="" es="" publiquen="" a="" efectes="" merament="" informatius.="" <="" p="">

niu.cat® no es responsabilitza de l'existència d'hipoteques, embargaments, censos i qualssevol altres càrregues que puguin estar afectes els immobles inclosos en el lloc web.

Sense perjudici del que disposa aquest avís legal, niu.cat® adverteix que no és responsable de la informació inclosa en l'oferta immobiliària en qüestió. Pelcontrari, la informació a oferir d'acord amb el que disposa el reial decret 515/1989, de 21 d'abril, relativa a la protecció dels consumidors quant a la informació a subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges, serà posada a disposició dels compradors a l'oficina immobiliària o directament pels propietaris dels immobles, en el moment en què sigui necessari. La informació i documentació relativa ala venda d'habitatges que requereix la Llei 18/2007, de 28 de desembre de l'habitatge de Catalunya, és responsabilitat de la propietat tant la seva obtenció com la seva veracitat, eximint a niu.cat © de qualsevol carència o inexactitud.

niu.cat® no es fa responsable, ni assumeix com a pròpies, els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques plasmats en el lloc web.

 

Enunciat de responsabilitat civil. niu.cat®, els seus directius i empleats, socis col·lectius, filials, subsidiàries, successors i cessionaris, així com els seus agents no seran responsables, directament o indirectament, de cap manera, davant vostre o qualsevol altra persona per: (i) errors i omissions del servei; (Ii) retards, errors o interrupcions en la transmissió o lliuramentdel servei; o (iii) pèrdues o danys ocasionats o per qualsevol altra raó d'incompliment.

 

Límits a la responsabilitat civil. Per cap raó, incloent sense caràcter exhaustiu la negligència o omissió / imprevisió, niu.cat®, tindrà responsabilitat civil cap a vostè per danys directes o indirectes, encara que un representant autoritzat de niu.cat® hagi tingut coneixement específicament de la possibilitat de producció d'aquests danys, ocasionats per l'ús o la impossibilitat d'usar el servei o qualsevol enllaç o element en el servei o disposició dels "condicions", com ara la pèrdua d'ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela. Per cap motiu la responsabilitat civil total de niu.cat amunt per tots els danys, pèrdues i drets de demanda (incloses en contracte o que suposin actes ilcits civils i incloent, sense caràcter exhaustiu la negligència) excediria la suma que vostè va pagar, si existís aquest, per tenir accés a aquestes pàgines a la xarxa.

niu.cat® exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusivatiu, pels danys i perjudicis que puguin deure a (a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de l'obtenció, utilització o accés als serveis; (B) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiaria la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis; (C) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització dels serveis; (D) la inadequació per qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels serveis; (E) l 'incomplimentment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als serveis.

Declaracions i garanties. Vostè declara, garanteix i promet que:

  • posseeix la capacitat jurídica de formar part d'aquest acord;
  • té almenys divuit anys (18) d'edat i gaudeixde plena capacitat d'obrar;
  • no usarà cap dret que se li concedeixi en aquestes "condicions" per a propòsits il·lícits; i
  • usarà el servei només en la manera en què està establert en les "condicions".

Indemnització. Vostè accepta, a costa pròpia, indemnitzar, defensar i emparar niu.cat® i els seus empleats, contra qualsevol reclamació, denúncia, demanda o altre procediment legal iniciat contra niu.cat® i els seus empleats, en la mesura que tal reclamació, denúncia, demanda o procediment legal es fonamenti o sorgeixi en relació amb el servei o qualsevol enllaç del mateix, incloent entre d'altres (i) l'ús fet per vostè o una altra persona que utilitzi el servei en el seu ordinador; (Ii) l'incompliment dels "condicions" realitzat per vostè o una altra persona que utilitzi el seu ordinador; (Iii) la reclamació que l'ús del servei realitzatper vostè o una altra persona infringeix drets de propietat intel·lectual (com es defineix aquí) de tercers, o drets de personalitat o publicitat, constitueixi libel, és a dir difamatori, o resulti perjudicial o nociu a tercers; (Iv) qualsevol omissió, addició, inserció o alteració, o qualsevol ús no autoritzat del servei realitzat per vostè o una altra persona que utilitzi el seu ordinador (segons sigui el cas); (V) la falsificació o alteració de la declaració o garantia feta per vostè inclosa en aquest document; o (vi) la violació de promeses o acords efectuats per vostè a continuació. Vostè accepta pagar tots els costos, danys i perjudicis, incloent, sense caràcter exhaustiu, els honoraris raonables per serveis legals i costos incorreguts, relacionats o sorgits de reclamacions, denúncies, ja siguin instades per particulars o d'ofici a instància de qualsevol administració pública, o altres procediments relacionats amb els mateixos.

 

Terme. Tant vostè com niu.cat® poden posar terme als "condicions" per incompliment del que estableixen les "condicions". En el moment de resolució del contracte vostè deixarà d'usar el servei i destruirà tot el material que va obtenir del mateix. D'altra banda, si vostè no compleix amb alguna norma de les previstes en aquests "ambcondicions ", niu.cat® podrà fer el mateix sense necessitat d'avís previ. Si o niu.cat® posen fi a les" condicions ", vostè ha de destruir immediatament tot el material i les còpies que va obtenir del servei.

niu.cat® és marca registrada de JUCRAMLIA, SL amb domicili a Rda. 8 de Març, 151 de Montgat, i proveïda del CIF nombre B64210420, que està donada d'alta al Registre d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb el nombre 4049, formant part del col·legi oficial d'agents de la propietat immobiliària de Barcelona, ​​amb el número 3102.

Autorització expressa: els anunciants dels immobles, sota la seva estricta responsabilitat, pugen al servidor de niu.cat® la informació relativa a les seves propietats, quant a preu i característiques com ara superfície, acabats, nombre de dependències, banys, etc.

No obstant això, si niu.cat © trobés per qualsevol mitjà publicitari altre preu de venda inferior a l'anunciat, podrà igualar en els mitjans publicitaris que consideri, sense prèvia autorització expressa de la propietat, ja que s'entendrà tàcitament atorgada. Podrà així mateix, presentar ofertes de clients, perquè la propietat expedeixi la seva valoració en un termini no superior a 72 hores a comptar del seu trasllat.

Les despeses de la transmissió seran percompte i càrrec de la compradora, a excepció de la plusvàlua municipal o Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que anirà a compte i càrrec de la part venedora.

En pujar un immoble al web de niu.cat®, el propietari està autoritzant a aquesta a realitzar gestions de venda o lloguer d'aquest.

Els documents d'oferta que niu.cat® traslladi a la propietat, es farà en format digitalal correu electrònic facilitat en l'encapçalament del present contracte i, serà suficient la seva resposta pel mateix mitjà per entendre acceptada o denegada, meritant els honoraris d'intermediació, en cas d'acceptació, a partir d'aquella data.

Pel que fa a possibles altres contractes privats subscrits entre la propietat i el client, quedaran en poder d'aquella, les quantitats lliurades per aquests conceptes, un cop deducidos els honoraris de niu.cat ©.

En l'improbable cas que, per incompareixença de la propietat, del seu desistiment, o per qualsevol altra causa que a ella li és imputable, la compravenda no pugui finalment atorgar-se, aquella respondrà davant JUCRAMLIA, SL i davant de tercers - futur / s comprador / és - de tots els danys i perjudicis hagin causat i, en particular, del pagament dels honoraris d'agència devengadus.

En contraprestació per les gestions de venda, niu.cat® percebrà de la propietat, els honoraris corresponents a aplicar un cinc per cent al preu final de venda que, en tot cas, serà incrementat amb l'IVA corresponent, i abonat per la part venedora mitjançant xec conformat o transferència bancària contra l'oportuna factura.

S'acreditarà el dret a percebre els honoraris des del moment en què niu.cat® hagués presentat a la PROPIETAT l'adquirent de l'immoble objecte del present encàrrec, tot i no estar vigent el mateix. També es meriten els honoraris en el cas de desistiment per la propietat, una vegada acceptada l'oferta presentada per niu.cat®. JUCRAMLIA, SL es reserva les accions legals oportunes per acreditar els seus drets.

El present encàrrec de venda romandrà vigent durant un termini de sis mesos des de l'atorgament. Un cop complerta la data del seu venciment, el contracte es prorrogarà tàcitament i successivament, per mesos naturals i fins a la notificació fefaent, per part de la propietat, de la seva voluntat de rescindir-lo.

La propietat autoritza niu.cat® a publicar a la seva pàgina web, així com en els mitjans publicitaris que ho consideri oportú, fotografies, vídeos, característiques i condicions de venda de l'immoble objecte d'encàrrec.

La propietat complirà amb les obligacions establertes en la normativa vigent respecte de facilitar la informació i documentació corresponent a l'immoble objecte de venda per a la seva efectiva viabilitat. En particular manifesta que ha estat informada respecte de l'obligatorietat del compliment de la Llei 18 / 2007del dret a l'habitatge, i del Reial Decret 235/2013, referent a la certificació de l'eficiència inergética dels immobles, exonerant a niu.cat® de qualsevol responsabilitat per la manca d'aquesta documentació.

La propietat AUTORITZA expressament a JUCRAMLIA, SL a demanar tota la informació respecte a la situació jurídic-econòmica de la finca, així com de les seves càrregues i gravàmens, fins i tot a conèixer l'estat pendent de les mateixes, podent comparèixer en nom seu, davant les entitats creditícies, ja siguin públicoes o privades, per tal de poder dotar de plena garantia jurídica a l'operació de compravenda.

JUCRAMLIA, SL declara estar subjecta a les obligacions sobre normativa de prevenció de blanqueig de capitals (Llei 10/2010, art. 2), i es compromet a complir amb les obligacions legals en relació a aquesta matèria.

Protecció de dades de caràcter personal: Les dades de caràcter personal de la propietat i, si escau, de quisubscrigui el present contracte en el seu nom, s'incorporaran en fitxers automatitzats de JUCRAMLIA, SL amb l'objectiu de poder ser tractats amb la finalitat de donar compliment al present contracte, autoritzant a aquesta per conservar fins a la prescripció de les accions derivades del mateix.

Llevat que s'indiqui el contrari, o es revoca posteriorment, la propietat consenteix que JUCRAMLIA, SL tracti les seves dades de carcter personal amb la finalitat de poder fer-li arribar informació comercial relativa a productes i serveis que ofereix, així com a facilitar al comprador o potencials compradors interessats, aquelles dades necessàries per dur a terme la gestió de la venda de l'immoble.

La propietat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades, així com oposar-se al seu tracte o revocar el consentiment otorgados per la seva cessió o enviament de comunicacions publicitàries d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant escrit dirigit a l'agent.

Jurisdicció. Aquestes "condicions" queden subjectes a les lleis del regne d'Espanya. Vostè accepta presentar als jutjats i tribunals competents del domicili de niu.cat qualssevol accions legals que puguin esdevenir relacionades amb el servei o controvèrsies relacionades ambla interpretació o incompliment de les "condicions".

Vostè accepta que niu.cat® es reservi el dret a canviar el contingut o les especificacions tècniques de qualsevol aspecte del servei en qualsevol moment a la seva sola discreció i sense notificació o avís previs. També accepta que aquests canvis puguin afectar el seu accés al servei.

Les "condicions" i altres termes i condicions del servei incorporats a niu.cat, constitueixen el contracte complet entre vostè i niu.cat® i regulen l'ús del servei.

 

Vincles o enllaços amb altres llocs web. El lloc web de niu.cat® pot contenir vincles o enllaços amb altres llocs web no gestionats per niu.cat®. Aquests vincles o enllaços, s'inclouen només a efectes de referència. niu.cat no exerceix cap control sobre aquests llocs web, ni és responsable del contingut dels meusrem. La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs web no implica que niu.cat® promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest lloc web. Els vincles o enllaços que inclou el lloc web de niu.cat® únicament són oferts com referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, o serveis o productes oferts des dels mateixos.

Ús de cookies. El lloc utilitza a terceres empreses para recollir informació en el Lloc Web, incloent l'ús de cookies per conèixer més dades sobre com utilitzem aquest servei de tercers per recollir informació al lloc web. Així mateix, les galetes es podran utilitzar amb la finalitat de facilitar el màxim la navegació de l'usuari pel Lloc Web, sense que les mateixes proporcionin referències que permetin deduir dades personals de l'usuari ni dades del disc dur del seu ordinador. No obstant, l'usuari pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, sense que això perjudiqui el seu accés als continguts del mateix. Una part de la publicitat del lloc web prové de Google, com a proveïdor de tercers, i utilitza la galeta DART per mostrar anuncis sobre productes i serveis que siguin d'interès per a l'usuari. L'ús de la galeta DART permet a Google publicar anuncis a usuaris que visiten el lloc web.

Les galetes són un missatge enviat pel servidor a l'ordinador de l'usuari, consistent en fitxers de text que s'emmagatzemen a la memòria de l'ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les cookies tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l'usuari entra en aquesta pàgina. La finalitat de les cookies de la Compañía és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat del funcionament del lloc web pot disminuir. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

Els logs són uns arxius emmagatzemats al servidor de la Companyia que registren dades sobre la seva navegació i que tenen per finalitat principal reunir informació sobre les operacions realitzades per vostè. També ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat, conèixer millor les seves Prefèrencies i oferir-li altres serveis que puguin adequar als seus gustos. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

Menors d'edat. Per fer ús dels serveis del lloc web, els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s'assenyali, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

Ronda 8 de març,151

08390 Montgat (Barcelona, Spain)

93 469 01 69 | hola@niu.cat