Advanced Search
Možnosti
X

Právní upozornění a nájem

Právní varování

niu.cat® je registrovaná ochranná známka společnosti JUCRAMLIA, SL s číslem NIF B64210420 a sídlem v Montgat, Rda. 8 de Març, 151. Obrázek zapsaný v rejstříku realitních kanceláří Katalánska s číslem 4049.

Přístup k portálu niu.cat ® a informace týkající se produktů a služeb obsažených ve stejném přijetí chovánípodmínek uvedených v tomto Právním oznámení. Z tohoto důvodu vám doporučujeme pečlivě přečíst jeho obsah, pokud chcete získat přístup k informacím a službám nabízeným na portálu niu.cat ® a využít je.

Platnost informací

Informace obsažené na těchto stránkách jsou aktuální od data poslední aktualizace podle informací poskytnutých našimi vlastníky.

Tyto cplatné od data poslední aktualizace. Společnost Jucramlia, SL si vyhrazuje právo kdykoli upravit, v takovém případě vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění a bude platné pro všechny uživatele portálu od tohoto data.

Obsah portálu, zejména informační a reklamní odkazy, pokud není výslovně uvedeno jinak, nepředstavují závaznou nabídku. Společnost Jucramlia, SL si vyhrazuje právo na úvodvést změny nebo částečně nebo úplně vynechat aktuální obsah portálu niu.cat ®, je-li to považováno za vhodné, a rovněž dočasně nebo trvale zabránit nebo omezit přístup.

Ochrana osobních údajů a ochrana dat

Společnost Jucramlia, SL plně splňuje stávající právní předpisy o ochraně osobních údajů a závazky týkající se důvěrnosti své činnosti.

Společnost Jucramlia, SL přijala potřebné tecopatření k zachování požadované úrovně bezpečnosti podle povahy zpracovávaných osobních údajů a okolností léčby, aby se zabránilo, pokud je to možné a vždy podle stavu techniky, jeho změně, ztrátě, léčbě nebo neautorizovaný přístup.

Pokud je požadováno vyplnění formuláře, ve kterém jsou shromažďovány osobní údaje, klient nebo uživatel příjemce informací wibudou informováni o tom, za jakým účelem jsou údaje shromažďovány, o totožnosti a adrese osoby odpovědné za spis a o právu uživatele uplatnit práva na přístup, opravu, zrušení a odpor vůči zacházení se svými údaji. Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány a / nebo přenášeny pouze k vyjádřenému účelu a vždy se souhlasem uživatele nebo klienta.

Takže informace obsažené vnaše soubory jsou vždy aktuální a neobsahují chyby, žádáme klienty a uživatele, aby nás co nejdříve informovali o úpravách a opravách svých osobních údajů.

Některé stránky pagesace portálu niu.cat ® obsahují soubory cookie, které jsou malými datovými soubory, které jsou generovány na počítači nebo klientovi uživatele a které umožňují našim systémům zapamatovat si zvolený jazyk a portál, stejně jako další funkce nebo prohlížečpřednášky uživatele v jeho prvním zasedání. Tyto "cookies" nejsou invazivní, ani škodlivé ani neobsahují osobní údaje, neboť jejich jedinou funkcí je personalizovat vaši loď výše uvedeným způsobem.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Portál niu.cat ®, stránky, které obsahuje, a informace nebo prvky v něm obsažené obsahují texty, dokumenty, fotografie, kresby, grafické znázornění, databázipočítačové programy, jakož i loga, ochranné známky, obchodní názvy a jiná rozlišovací označení chráněná intelektuálními nebo průmyslovými právy duševního vlastnictví, z nichž Jucramlia, SL nebo společnosti její skupiny jsou držiteli nebo oprávněnými držiteli licence.

Společnost Zabramlia, SL neposkytuje žádnou záruku ohledně zákonnosti a zákonnosti informací nebo prvků obsažených v portálových stránkách niu.cat ®, jelikož se jedná o údaje poskytnuté majiteli. Zakázané a povolené použití

Jakýkoli typ vykořisťování je zakázán, včetně všech druhů rozmnožování, distribuce, postoupení třetím stranám, veřejná komunikace a přeměna výše uvedených děl, kreativ a rozlišovacích znaků bez jakéhokoliv druhu podpory a média bez předchozího a výslovného oprávnění jejich příslušných vlastníky. Nedodržení tohoto zákazu může představovattrestný čin, který je trestný podle platných právních předpisů.

Na vlastní nebezpečí však můžete tyto prvky stáhnout nebo zkopírovat výhradně pro vaše osobní použití za předpokladu, že neporušují žádné z práv duševního nebo průmyslového vlastnictví niu.cat ®. Zejména je nemůžete úplně ani částečně měnit, upravovat ani odstraňovat. V žádném případě se jedná o povolení nebo licenci na majetková práva společnosti Jucramlia SL nebo společnostísvé skupiny.

Zůstává zakázáno, s výjimkou případů výslovně povolených společností Jucramlia, SL, vytvářet odkazy, hypertextové odkazy nebo odkazy z portálů nebo webových stránek třetích stran na webové stránky niu.cat ®, jiné než hlavní stránka vašeho portálu, přístupná na URL http: www.niu.cat, nebo ten, který jej v budoucnu nahradí, stejně jako prezentace webových stránek niu.cat ® nebo informací obsažených v nich pod rámečky nebo rámečky,e známky, značky nebo sociální nebo obchodní názvy jiné osoby, společnosti nebo subjektu.

Odpovědnosti

Společnost Jucramlia SL nezaručuje neustálý přístup nebo správné zobrazení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na portálu niu.cat ®, které mohou být bráněny, bráněny nebo přerušeny faktory nebo okolnostmi, které jsou mimo kontrolu.

Společnost Jucramlia, SL není zodpovědnápro informace a další obsah integrovaný do prostorů nebo webových stránek třetích stran přístupných z portálu niu.cat ® prostřednictvím odkazů, hypertextových odkazů nebo odkazů nebo informací a jiného obsahu integrovaného do prostorů nebo webových stránek třetích stran, ze kterých je přístupný odkazů, hypertextových odkazů nebo odkazů na portál niu.cat ® nebo na kteroukoli z jeho webových stránek nebo informace a obsahy jakékoli webové stránky třetích stran,nebo rozlišovací znaky niu.cat ®, pokud to výslovně neschválí.

Společnost Jucramlia SL nenese žádnou odpovědnost za informace, obsahy všech druhů, produktů a služeb nabízených nebo poskytovaných prostřednictvím portálu niu.cat ® třetími stranami nebo subjekty a zejména za škody jakékoliv povahy spojené s výše uvedenými skutečnostmi mohou nastat k: (i) nepřítomnosti nebo nedostatku informací poskytovaných uživatelům nebo jejich veraměsto, přesnost a dostatečnost; ii) nedodržení nebo vadné nebo neúplné plnění smluv nebo předsmluvních vztahů; iii) porušení povinností poskytovatelů služeb informační společnosti; (iv) porušení práv spotřebitelů a uživatelů; v) porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví; provádění nekalé soutěže nebo nelegální reklamy; (vi) porušení ochrany údajůion right; profesního tajemství a práv na úcty, osobního a rodinného soukromí a obrazu lidí; a vii) obecně porušení jakýchkoli zákonů, zvyklostí nebo kodexů chování, které mohou být použitelné.

Společnost Jucramlia, SL nenese žádnou odpovědnost za škody, ztráty, nároky nebo výdaje způsobené: (i) rušeními, přerušeními, selháními, opomenutím, poruchami telefonu, zpožděním, zablokováním nebo odpojením při provozuelektronický systém, způsobený nedostatky, přetíženími a chybami v telekomunikačních linkách a sítích nebo z jakékoliv jiné příčiny, která je mimo jeho kontrolu; (ii) intromizují legitimní osoby prostřednictvím používání škodlivých programů jakéhokoli druhu a prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jiné; (iii) nesprávné nebo nevhodné použití webových stránek niu.cat®; v) chyby zabezpečení nebo navigace způsobené nesprávnou funkcí prohlížeče nebopoužití jeho neaktualizovaných verzí.

Podmínky smlouvy

Informace o webu niu.cat® na každé z nemovitostí poskytují uživatelé, ať už fyzické či právnické osoby, včetně obrázků a plánů, nemovitosti v oblasti prodeje nebo pronájmu obchodní správy, nebo které již byly komerčně dostupné, stejně jako realizovaných projektů, realizačních a budoucích projektech. Všechna data, která služba poskytuje,s výjimkou typografických chyb, pocházejí přímo z informací, které byly poskytnuty pod přísnou odpovědností majitelů nebo obchodních společností, které jsou v důsledku toho zárukou jejich věrohodnosti a V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJÍ TAKOVOU INFORMACÍ SMLUVNÍ DOKUMENT .

DŮLEŽITÉ: Každá propagační či realitní nabídka je přímo spojena s developerem nemovitostí, společností, která nemovitost prodává. Theže všechny informace týkající se královského nařízení 515/1989 ze dne 21. dubna (Ochrana spotřebitelů ohledně informací, které mají být poskytnuty při prodeji a pronájmu domů) jsou k dispozici veřejnosti v kancelářích odpovídajících realitních kanceláří. Informace a dokumentace týkající se prodeje domů vyžadované zákonem č. 18/2007 ze dne 28. prosince 1976 o životním prostředí v Katalánsku jsou odpovědností majetku, a to jak jeho verávyjímat niu.cat® z jakéhokoli nedostatku nebo nepřesnosti.

Podmínky služby

Než začnete používat tyto internetové stránky, přečtěte si následující obecné podmínky pro poskytování služby. Mějte na paměti, že pokud budete i nadále používat tyto stránky nebo některé ze zahrnutých služeb, chápeme, že tyto všeobecné podmínky souhlasíte. Předběžně je také možné, že niu.cat® tyto obecné změny může změnitpodmínky služby kdykoli. Proto při používání nebo přístupu k těmto stránkám pokračujte v přezkumu těchto obecných podmínek. Pokud si kdykoli nepřejete přijmout obecné podmínky poskytování služby, musíte tyto stránky přestat používat. Jakékoli podmínky nebo ustanovení, které navrhujete, nebudou zohledněny niu.caty, nebudou mít mezi stranami žádný účinek nebo platnost

Přijetí všeobecných podmínek provize služby uživatelem. Prohlašujete, že jste si přečetli a akceptovali obecné podmínky poskytování služby (dále jen "podmínky") ve vztahu k niu.cat, jakož i:

  • dodržujte zákony Španělska, které se vztahují na přenos dat získaných ze služby (jak je definováno na těchto stránkách);
  • nepoužívejte službu k nedovolené činnosti;
  • neinterferovat ani přerušovat sítě připojenéslužba.

Copyright . Tato webové stránky, včetně textu, softwaru, obsahu, fotografií, audiovizuálního materiálu a grafiky, jsou chráněna ochrannými známkami, autorskými právy a jinými oprávněnými právy, v souladu se smlouvami mezinárodními společnostmi, ve kterých je Španělsko stranou a dalšími vlastnickými právy zákony Španělska.

Omezení použití . Tuto službu nelze použít pro illiciobchodních nebo protichůdných účelů s "podmínkami". Souhlasíte s tím, že službu použijete pouze pro vaše osobní nekomerční účely, a nikoliv za účelem dalšího prodeje, převodu nebo poskytování služeb pro použití nebo prospěch jakékoli jiné osoby nebo subjektu. Podobně souhlasíte s tím, že nebudete používat, přenášet, distribuovat nebo likvidovat informace obsažené ve službě způsobem, který nespravedlivě soutěží s niu.cat®. Uvědomte si, že služba byla vyvinuta, sestavována, připravena, znovuzobrazeno, vybráno a vytvořeno niu.cat®. Souhlasíte s tím, že budete chránit autorská práva niu.cat® v průběhu a dokonce i po uplynutí této smlouvy a dodržet všechny přiměřené písemné požadavky niu.cat nebo jejích dodavatelů ohledně obsahu, chránit jejich smluvní, zákonná a běžné zákonná práva. Přijímat informaci niu.cat® písemně a včas, pokud sledujete neoprávněné použití služby třetími stranami nebo porušujeteautorských práv, ochranných známek a jiných práv, které může služba porušovat, nebo naopak.

Další omezení použití . Nesmíte kopírovat, reprodukovat, překompilovat, dekompilovat, demoteOntar provádět reverzní inženýrské činnosti, distribuovat, publikovat, zobrazovat, provádět, upravovat, výpisy, provádět odvozené práce, přenášet nebo využívat části služby, s výjimkou vykládání materiálu služby a / nebo vyhotovení kopie pro osobní ne-ziskové využití, ani když uznáte všechna autorská práva. Změna obsahu služby představuje porušení zákonných práv niu.cat. Navíc nesmíte distribuovat žádnou část služby jiným způsobem, mimo jiné písemným tiskem, televizí nebo rozhlasem, počítačovou sítí nebo hypertextovým rámcem na internetu bez předchozího písemného souhlasu niu .cat. Nemůžete použítslužby ke zlepšení kvality předaných údajů nebo příspěvků třetím stranám. Navíc nemůžete používat autorská práva, služby nebo ochranné známky regionu.Stradas de niu.cat nebo třetí strany takovým způsobem, že vytváří dojem, že tyto ochranné známky nebo práva patří k vám, jsou s vámi spojeny nebo jsou používány s autorizací niu.cat nebo jeho legitimní majiteli a potvrzujete, že nejste vlastníkem vlastnických práv k žádnémuf tyto služby a ochranné známky. Službu ani informace v ní nebudete používat v souladu s propagačními účely ani odesílat tuto korespondenci žádné osobě nebo subjektu používající službu. Souhlasíte s tím, abyste se podrobili obecným podmínkám poskytování služeb souvisejících se službou, včetně odkazu a rámcové politiky.

Licence Nezískáváte práva ani licenci ve vztahu k službě nebo prvkům v systémus výjimkou omezeného práva používat službu v souladu s "podmínkami". Pokud se rozhodnete vyřadit část služby, musíte ji provést podle "podmínek".

Všechna práva vyhrazena . Všechna současná a budoucí práva souvisejí s důvěrnými informacemi o výrobních tajemstvích, patentů, autorských právech, ochranných známkách, odborných informacích a jiných majetkových právech chráněných mezinárodními zákony a úmluvami,(včetně současných a budoucích "práv duševního vlastnictví") odpovídajících službě (včetně práva využívat službu a jejích částí prostřednictvím současných a budoucích technologií) jsou vyhrazena výhradně pro použití niu.cat®. S výjimkou případů předpokládaných v "podmínkách" nesmíte kopírovat ani používat službu nebo její části. S výjimkou situací prv tomto případě nepoužíváte práva duševního vlastnictví niu.cat® nebo třetích stran nebo služby, jména účastníků nebo spolupracovníků služby, změny nebo úpravy pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu niu.cat®.

Prohlášení o odpovědnosti . Berete na vědomí, že službu používáte na vlastní nebezpečí a přiznáváte, že služba a jakákoli jiná položka, včetně neomezujícího účetnictvíslužby, zboží nebo reklamy ("prvky") jsou poskytovány "tak, jak je" a že niu.cat výslovně ani implicitně nezaručuje prvky včetně mimo jiné porušení, titulu nebo přizpůsobení určitému účelu nebo použití. niu.cat nezaručuje, že služba je kompatibilní s vaším fyzickým nebo logickým zařízením, ani že služba neobsahuje chyby, viry, červy nebo "cabal" ty Troy "a není odpovědnáe pro škody způsobené těmito ničivými prvky. Berete na vědomí, že niu.cat, její dodavatelé a agenti nenese odpovědnost za (i) škody způsobené nedbalostí niu.cat, jejími zaměstnanci, dodavateli, zástupci, dodavateli nebo spojením se službou, není niu.cat odpovědný za jakoukoli ztrátu zisku, ztrátu obecně, nepřímou nebo vedlejší škodu, město výsledek podání žaloby proti niu.cat třetím parties; (ii) chyby, nesrovnalosti, opomenutí, zpoždění nebo jiné chyby ve službě způsobené vaším počítačem nebo použitím služby v takovém zařízení. Obsah jiných webových stránek, zboží nebo reklam, které mohou být spojeny se službou, není řízen nebo řízen společností niu.cat. niu.cat proto není zodpovědný za dostupnost, správnost jiných webových stránek, služeb nebo zboží, které mohou být propojeny nebo oznamovány v rámci služby. niu.cat (a) nezaručuje ani výslovně ani implicitně použití odkazů poskytovaných ve službě nebo do služby, (b) nezaručuje přesnost, úplnost, užitečnost nebo přiměřenost jakýchkoli jiných webových stránek, služeb, zboží nebo reklamy, které mohou být spojeny se službou, (c) nebo propagovat v míře nebo explicitně jiné webové stránky, služby, zboží nebo reklamy, které mohou být spojeny se službou. niu.cat není zodpovědný za akurneustálou dostupnost telefonních linek a zařízení, které používáte k přístupu k této službě. Chápete, že niu.cat a / nebo přispěvatelé ke službě mohou kdykoli zrušit přístup k obsahu (z těchto webů, služeb, zboží nebo reklam) na základě jednoho z těchto podmínek.

niu.cat® má za cíl poskytovat aktualizované informace prostřednictvím svých internetových stránek. Proto se mohou tyto informace měnit s určitou četností, takže se jedná o reklamuviditelné navštívit webovou stránku neustále před provedením jakéhokoli nákupu nebo převodu vlastnictví nemovitosti.

Údaje o nemovitostech a propagačních materiálech uvedené v niu.cat® jsou poskytovány majiteli nemovitostí inzerovaných na webových stránkách, jakož i agenturám a navrhovatelům uvedených nemovitostí. Nemohou zaručit absolutní spolehlivost takových dat, protože mohou být předmětem nějakého druhu chyby.

Ceny a dalšíinformace, které se objevují na niu.cat® , nepředstavují smluvní nabídku a jsou zveřejňovány pouze pro informační účely.

niu.cat® nenese odpovědnost za existenci hypoték, záchytů, cenzů a dalších poplatků, na které mohou být předměty zahrnuté na webových stránkách.

Bez ohledu na ustanovení tohoto právního upozornění niu.cat® varuje, že nenese odpovědnost za informace obsažené v reálnémnabídka nemovitosti. Naopak informace, které mají být poskytnuty v souladu s ustanoveními královského nařízení 515/1989 ze dne 21. dubna o ochraně spotřebitelů, pokud jde o informace, které mají být poskytnuty při prodeji a nájmu domů, budou zpřístupněny kupující v realitní kanceláři nebo přímo majiteli nemovitostí v době, kdy je to nutné. Informace a dokumentace týkající se prodejedomů vyžadovaných zákonem č. 18/2007 ze dne 28. prosince, habitatge de Catalunya, je odpovědností majitele, a to jak jeho získáním, tak jeho pravdivostí, vyjímá niu.cat © z jakéhokoli nedostatku nebo nepřesnosti.

niu.cat® nenese odpovědnost ani nepředpokládá svoji vlastní obsah, služby, názory, datové komunikace, soubory, produkty a jakýkoli druh informací třetích stran, právnických nebo fyzických osob obsažených na této webové stránce.

Statemobčanskoprávní odpovědnosti. niu.cat®, její ředitelé a zaměstnanci, partneři, dceřiné společnosti, dceřiné společnosti, nástupci a zaměstnanci, jakož i jejich zástupci nebudou zodpovědní přímo nebo nepřímo žádným způsobem před vámi nebo jinou osobou za: ) chyby a opomenutí služby; ii) zpoždění, chyby nebo přerušení přenosu nebo poskytování služby; nebo (iii) způsobené ztráty nebo škody nebo z jiného důvodu of neshoda.

Omezení občanskoprávní odpovědnosti < / b>. Z jakéhokoli důvodu, včetně nedbalosti nebo opomenutí / nedodržení, niu.cat®, budete mít vůči vám odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu, a to i v případě, že má autorizovaný zástupce niu.cat® konkrétní znalosti o možnosti výroby takové škody způsobené používáním nebo nemožností využívat službu nebo jakýkoli odkaz nebo prvek v službě nebo na doručenío "podmínkách", jako je ztráta příjmu, očekávaný zisk nebo ztráta klientely. Z jakéhokoli důvodu je celková občanskoprávní odpovědnost společnosti niu.cat vůči vám za všechny škody, ztráty a nároky na pojistná plnění (zahrnuté ve smlouvě nebo které zahrnují občanské protiprávní činy a zahrnující bez vyčerpávající povahy nedbalost) překročí částku, kterou jste zaplatili, byl to ten, který měl v těchto dnech přístup k těmto stránkám.

niu.cat® vylučuje všechny lodpovědnost za škody jakékoliv povahy, které mohou být způsobeny přenosem, šířením, skladováním, dostupností, příjmem, získáním nebo přístupem k službám, a zejména, ačkoli ne výhradně, škody a ztráty, které mohou být způsobeny (a) porušení zákona, morálky a všeobecně uznávaných dobrých zvyků nebo veřejného pořádku jako důsledek získání, využívání nebo přístupu k službám; b) porušení práv duševního aprůmyslového tajemství, smluvních závazků jakéhokoli druhu, práv k úctě, osobního a rodinného soukromí a obrazu lidu, vlastnických práv a jakékoliv jiné povahy náležející třetím osobám jako v důsledku nesprávného používání těchto služeb; (c) provádění nekalé soutěže a nelegální reklamy v důsledku používání služeb; d) nevhodnost pro jakýkoli druh puvědomit si a podvratit očekávání vytvořená službami; e) porušení, zpoždění v plnění, vadné plnění nebo ukončení z jakéhokoli důvodu ze závazků uzavřených třetími stranami a smluv uzavřených se třetími stranami prostřednictvím nebo kvůli přístupu k službám.

Prohlášení a záruky . Vyhlasujete, zaručujete a slibujete, že:

  • má právní způsobilost být součástí této dohody;
  • je nejméně osmnáct (18) let a má plnou schopnost jednat;
  • Nebudete používat žádné právo, které vám bylo uděleno v těchto "podmínkách" pro protiprávní účely; Y
  • bude používat serviceonly způsobem, jak je stanoven v "podmínkách".

Odškodnění Souhlasíte, na vlastní náklady, s odškodněním, ochranou a ochranou niu.cat® a jeho zaměstnanců před jakýmkoli nárokem, stížností, žalobou nebo jiným soudním řízenímzahájené proti společnosti niu.cat® a jejím zaměstnancům v rozsahu, v němž taková reklamace, stížnost, žaloba nebo soudní řízení vychází nebo vzniká ve vztahu ke službě nebo jakémukoli odkazu na ni, včetně mimo jiné (i) další osoba, která službu používá ve vašem počítači; (ii) nedodržení "podmínek", které jste vy nebo jiná osoba používala počítačem; (iii) tvrzení, že užívání služby, které jste provedli vy nebo jiný uživatelrson porušuje práva duševního vlastnictví (jak jsou definovány v tomto dokumentu) třetích stran nebo práva na ochranu osobnosti nebo publicitu, představuje ohovárání, hanobení nebo škodlivé nebo škodlivé pro třetí strany; (iv) veškeré opomenutí, doplnění, vkládání nebo změny nebo jakékoli neoprávněné použití služby, kterou jste vy nebo jiná osoba používající počítač (podle okolností) používáte; (v) padělání nebo změna prohlášení nebo záruky, kterou jste vyv tomto dokumentu; nebo (vi) porušení níže uvedených slibů nebo smluv. Souhlasíte s platbou všech nákladů, včetně náhrady škody, včetně, avšak nikoliv výlučně, přiměřených poplatků za právní služby a vzniklých nákladů souvisejících nebo vyplývajících z nároků, stížností, podnětů jednotlivců nebo ex officio na žádost jakékoli veřejné správy nebo jiných postupů související s nimi.

Termín Jak vy, tak niu.cat® můžete ukončit t"podmínky" nesplňuje podmínky "podmínek". V době ukončení smlouvy přestanete službu používat a zničíte veškerý materiál získaný z ní. Na druhou stranu, pokud nedodržíte žádné z pravidel uvedených v těchto "podmínkách", může niu.cat® učinit totéž bez předchozího upozornění. Pokud vy nebo niu.cat ukončíte "podmínky", musíte okamžitě zničit všechny materiály a kopie, které jste dostalize služby.

niu.cat® je registrovaná ochranná známka společnosti JUCRAMLIA, SL s adresou v Rda. 8 de Març, 151 de Montgat a opatřený číslem CIF B64210420, který je zapsán v rejstříku realitních kanceláří Katalánska pod číslem 4049, který je součástí oficiálního sdružení realitních agentů v Barceloně s číslem 3102.

Expresní oprávnění: inzerce je nemovitost, pod jejímiodpovědnost, nahrát na server niu.cat® informace týkající se jeho vlastností z hlediska ceny a charakteristik, jako je povrch, povrchová úprava, počet závislostí, koupelny apod.

Nicméně, pokud niu.cat © vyhledá jinou reklamní cenou jinou prodejní cenu, než je cena, která byla oznámena, může se s ní shodovat v reklamních médiích, které považuje bez předchozího oprávnění k vyřízení nemovitosti, protože to budeticho. Může také předkládat nabídky od klientů, takže nemovitost vydá své ocenění v době, která nepřesáhne 72 hodin od jejího převodu.

Náklady na převod budou účtovány a účtovány kupujícímu, s výjimkou obecního kapitálového zisku nebo daně z přírůstku hodnoty pozemků městské přírody, který bude účtovat a účtovat prodejní straně.

Nahráním vlastnictví do tna webu niu.cat®, majitel jej povoluje provést prodejní nebo nájemní procedury.

Dokumenty nabídky, které převede niu.cat® do nemovitosti, budou provedeny v digitálním formátu na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a její odpověď bude postačující stejným způsobem k pochopení jejího přijetí nebo odepření, získání zprostředkování poplatky v případě přijetí k tomuto datu.

Pokud jde o možné jinésoukromé smlouvy upsané mezi nemovitostí a klientem, částky zaplacené za tyto pojmy zůstanou v držbě posledně uvedeného po odečtení poplatků niu.cat ©.

V nepravděpodobné situaci, kdy se z důvodu selhání nemovitosti stáhne nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který může být možný, prodej nakonec nemůže být udělen, který bude odpovídat před společností JUCRAMLIA, SL a před třetími stranami - budoucí kupující /s - o veškerých škodách a předsudcích, které způsobily, a zejména o úhradě naběhlých agenturních poplatků.

V souvislosti s řízením prodeje získá niu.cat® příslušné poplatky z nemovitosti a uplatní pět procent na konečnou cenu prodeje, která se v každém případě zvýší s odpovídající DPH a zaplatí prodejcem prostřednictvím šeku nebo bankovního převodu proti příslušné faktuře.

ThPrávo na obdržení těchto poplatků bude připsáno okamžikem, kdy niu.cat® předložil Majiteli nemovitosti předmět tohoto převodu, i když to není v platnosti. Poplatky budou rovněž hrazeny v případě odstoupení od smlouvy, pokud byla přijata nabídka niu.cat®. JUCRAMLIA, SL si vyhrazuje příslušné právní kroky k prokázání svých práv.

Současná prodejní objednávka bude rplatí po dobu šesti měsíců od jeho udělení. Po uplynutí doby platnosti smlouvy bude smlouva prodloužena tichým způsobem a postupně, v kalendářních měsících a do nezvratného upozornění na straně majetku o jeho ochotě zrušit.

Vlastnost autorizuje niu.cat® zveřejňovat na svých webových stránkách i na reklamních médiích, které považuje za vhodné, fotografie, videa, vlastnosti a podmínkyprodeje nemovitosti podléhající objednávce.

Objekt bude v souladu s povinnostmi stanovenými v platných právních předpisech, pokud jde o poskytování příslušných informací a dokumentace k nemovitosti, které je předmětem prodeje, pro jeho efektivní životaschopnost. Konkrétně uvádí, že byla informována o povinnosti dodržovat zákon 18/2007 o právu na bydlení a královský výnos 235/2013 týkající se osvědčenín energetické účinnosti budov, které znemožňují niu.cat® odpovědnost za nedostatek takové dokumentace.

Společnost JURRAMLIA SL SLOVENSKO výslovně pověřuje, aby shromažďovala veškeré informace týkající se právně-ekonomické situace majetku, jakož i svých poplatků a zátěží, včetně toho, aby poznala svůj status, úvěrové subjekty, veřejné nebo soukromé, v oaby mohly poskytnout plnou právní záruku na transakci prodeje.

Společnost JUCRAMLIA, SL prohlašuje, že podléhá povinnostem týkajícím se předcházení praní špinavých peněz (zákon č. 10/2010, článek 2) a zavazuje se dodržovat právní závazky v této věci.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje o majetku a popřípadě, kdo se na ně zavazuje uzavírat smlouvu,k automatizovaným souborům společnosti JUCRAMLIA, SL s cílem zacházet s nimi za účelem splnění této smlouvy a pověřit je, aby je uchovávalo, dokud nebudou předepsány akce, které z ní vyplývají.

Není-li uvedeno jinak nebo je později zrušeno, majetek souhlasí se společností JUCRAMLIA, SL, která zpracovává vaše osobní údaje, aby poskytla obchodní informace o nabízených produktech a službách, a aby je poskytla kupujícímu orpotentkteří mají zájem o koupi, údaje potřebné k řízení prodeje nemovitosti.

Majetek může uplatnit práva na přístup, opravu, zrušení svých údajů a také odporovat jejich zacházení nebo odvolat souhlas udělený jejich přiřazením nebo zasláním reklamních sdělení v souladu se zákonem č. 15/1999 ze dne 13. prosince prostřednictvím písemného agent.

Ju Risdiction Tyto "podmínky"podléhají zákonům Španělského království. Souhlasíte, že předloží příslušným soudům a soudům v domicilu niu.cat jakékoli právní kroky, které mohou nastat v souvislosti se službou nebo spory týkající se výkladu nebo porušení "podmínek".

Souhlasíte s tím, že společnost niu.cat® si vyhrazuje právo kdykoliv na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění změnit obsah nebo technické specifikace jakéhokoli aspektu službynebo oznámení. Souhlasíte také s tím, že takové změny mohou ovlivnit váš přístup ke službě.

"Podmínky" a další podmínky služby obsažené v niu.cat tvoří celou dohodu mezi vámi a niu.cat® a regulují používání služby.

 

Odkazy nebo odkazy na jiné weby b. Webové stránky niu.cat® mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které niu.cat® neřídí. Tyto odkazyjsou zahrnuty pouze pro referenční účely. niu.cat nevykonává žádnou kontrolu nad uvedenými webovými stránkami, ani nezodpovídá za obsah těchto stránek. Zahrnutí odkazů nebo odkazů na jiné webové stránky neznamená, že niu.cat® propaguje, schvaluje, zaručuje nebo doporučuje tuto webovou stránku. Odkazy, na které se odkazuje na webovou stránku niu.cat®, jsou nabízeny pouze jako informativní reference bez jakéhokoliv hodnocení obsahu, vlastníků nebo služebnebo produkty nabízené od nich.

Používání souborů cookie Stránky využívají třetí strany k shromažďování informací na webových stránkách, včetně použití souborů cookie, aby se dozvěděli více o tom, jak tuto službu třetích stran využíváme ke shromažďování informací na webové stránce. Stejně tak mohou být soubory cookie použity za účelem usnadnění maximální navigace uživatele prostřednictvím webových stránek bez stejných odkazů, které umožňují odvodit osobní údajeuživatele nebo dat pevného disku počítače. Uživatel však může nakonfigurovat prohlížeč, aby upozorňoval a odmítl instalaci souborů cookie odesílaných webovou stránkou, aniž by tím byl dotčen přístup k jeho obsahu. Část reklamy na webových stránkách pochází od společnosti Google jako poskytovatele třetí strany a používá cookie DART k zobrazování reklam o produktech a službách, které jsou pro uživatele zajímavé. Použití cookie DART dovolujeaby společnost Google publikovala reklamy uživatelům, kteří navštíví web.

Cookies jsou zprávy odeslané serverem do počítače uživatele, skládající se z textových souborů uložených v paměti počítače a shromažďujících informace týkající se navštívených stránek, času připojení k Internetu apod. Soubory cookie jsou odeslána zpět na server pokaždé, když uživatel zadá tuto stránku. Účelem cookie společnosti je přizpůsobit senabízejí vám informace, které vás mohou zajímat. Pokud nechcete, aby byla instalována na vašem pevném disku nebo Cookie může nakonfigurovat prohlížeč vašeho počítače, aby jej nepřijímal. Uvědomujeme si však, že v každém případě může klesnout kvalita provozu webové stránky. Soubory cookie jsou přidruženy pouze k anonymnímu uživateli a k ​​jeho počítači a neposkytují osobní údaje klienta sami, ani nemohoučíst data z pevného disku, ani číst soubory cookie vytvořené jinými poskytovateli.

Protokoly jsou přibližně soubory uložené na serveru společnosti, které zaznamenávají data o vašem prohlížení a jejichž hlavním účelem je shromažďovat informace o operacích, které jste provedli. Umožňují nám i nadále poskytovat požadované služby, lépe porozumět vašim preferencím a nabízet další služby, které vyhovují vašemu vkusu. Také jim pomohouanalyzovat fungování systému, nalézt případy a problémy, které by mohly vzniknout, a vyřešit je v co nejkratším čase.

Nezletilí . Chcete-li využívat služby webové stránky, musí být nezletilé předtím opatřeny souhlasem svých rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců, kteří budou zodpovědní za veškeré úkony vykonávané prostřednictvím této webové stránky nezletilými, kteří jsou v jejich péči. V těch službách, ve kterých se vyskytuježe přístup bude omezen pouze a výhradně na osoby starší 18 let.

 

Ronda 8 de març,151

08390 Montgat (Barcelona, Spain)

+34 93 469 01 69 | hola@niu.cat